Firma

Biała lista podatników VAT i koszty uzyskania przychodów

Wprowadzenie Białej listy podatników VAT, z założenia jest nowelizacją prawa, dotyczącego podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana dotyczyła dodania nowego brzmienia przepisów art. 96b ustawy podatek dochodowy od towarów i usług, z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Niemniej ustawodawca postanowił, że skutki reformy obejmą nie tylko podatek VAT, ale również inne zobowiązania podatkowe, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak Biała lista podatników VAT wpływa na PIT?

Numer rachunku bankowego w ramach Białej listy podatników VAT

Zgodnie z zasadami wprowadzenia wykazu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia w formie elektronicznej pewien katalog informacji, w tym między innymi numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa jest w art. 49 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – prawo bankowe lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, której dany podmiot jest członkiem, o ile otwarte są w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Wyciąg z przepisów:

  • Ustawa Prawo bankowe

Art.  49.  [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych]

1.  Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT;

  • Ustawa o VAT

Art. 96b. [Biała lista podatników VAT]

3. 96 Wykaz zawiera następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1:

13) 100 numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Biała lista podatników VAT i koszty uzyskania przychodów

Interdyscyplinarne sankcje podatkowe

Połączenie i możliwość interdyscyplinarnego (w ujęciu podatkowym) działania nowelizacji ustawy o VAT, przejawiło się przede wszystkim w bardzo szerokim unormowaniu ewentualnych sankcji za brak prawidłowego wykorzystania nowego systemu weryfikacji kontrahentów. Według przepisów w nowym brzmieniu, podatnicy przed dokonaniem zapłaty powinni zweryfikować, czy podatny przez kontrahenta numer rachunku bankowego (do płatności) jest zgodny z numerem znajdującym się na białej liście podatników VAT. Taka weryfikacja ma być docelowo podstawowym elementem oceny, czy podatnik mógł wiedzieć o ewentualnie popełnianym przez kontrahenta oszustwie, czy miał świadomość, że transakcja może być przeprowadzona nie zgodnie z przepisami i czy dokonał należytej staranności.

W przypadku jeżeli takiej weryfikacji podatnik nie dokona i okaże się, że zapłacił na nieprawidłowy numer rachunku, może ponieść negatywne konsekwencje – pomimo tego, że to kontrahent wskazał na dokumencie księgowym ten zły numer. W określonych sytuacjach będzie on ponosił odpowiedzialność solidarną z kontrahentem, za nieuregulowane przez niego zobowiązania podatkowe VAT.

W tej kwestii ustawodawca postanowił pójść jeszcze dalej – i wprowadzić sankcje, w ustawie o VAT, które tak naprawdę odnoszą się do innego podatku, czyli podatku dochodowego. W przypadku jeżeli podatnik dokona płatności na nieodpowiedni numer rachunku bankowego (niezweryfikowany z Białą listą podatników VAT), to nawet w przypadku jeżeli kontrahent odprowadzi odpowiednie zobowiązania z tytułu podatku VAT, to nie będzie on mógł od 1 stycznia 2020 zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu swojego przedsiębiorstwa, w części gdzie płatność przekracza kwotę 15 000 zł.

Materiał e-pity

Shares: