Pozostałe

Jak napisać, jak złożyć pozew o rozwód?

Statystyki pokazują, że coraz więcej małżeństw decyduje się na rozwód. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne, ich badaniem zajmują się m.in. socjologowie, jednak faktem jest, że to trudne doświadczenie, które ma wpływ nie tylko na samych małżonków, ale także ich najbliższe otoczenie. Podjęcie decyzji o rozwodzie powinno być poprzedzone głębokimi przemyśleniami i próbą dogadania się z drugą stroną, jeśli jednak nie ma szans na uratowanie związku, to jedynym rozwiązaniem zostaje złożenie pozwu o rozwód. Co powinno znajdować się w takim piśmie? O czym trzeba pamiętać przy składaniu pozwu rozwodowego?

Jak napisać pozew o rozwód?

Zacznijmy od tego, że istnieje możliwość samodzielnego sporządzenia pozwu rozwodowego, jeśli jednak nie mamy do tego głowy, lub boimy się, że coś przeoczymy, to lepiej gdy adwokat od rozwodów sporządzi pozew o rozwód. Zadba on o to, by w piśmie tym znajdowały się wszelkie niezbędne dane i informacje, takie jak:

adres właściwego sądu okręgowego oraz data złożenia pozwu,

dane powoda lub powódki (czyli dane osoby składającej pozew) oraz dane pozwanego/pozwanej (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL).

Najszybszym sposobem, aby się rozwieść, jest rozwód bez orzekania o winie. Na taką formę musi zgodzić się oboje małżonków. W pozwie koniecznie musi znaleźć się prośba o rozpatrzenie takich kwestii, jak:

– rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód bez orzekania o winie, zawartego pomiędzy XY przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości Z,

– wzajemne zniesienie kosztów procesu między stronami.

W sytuacji, gdy małżeństwo posiada niepełnoletnie dzieci, należy również wskazać, kto powinien sprawować nad nimi opiekę, oraz ustalić miejsce pobytu dzieci. Konieczne jest również wskazanie świadka, który ma za zadanie potwierdzić okoliczności dotyczące rozkładu pożycia małżeńskiego.

Bardzo ważną częścią pozwu rozwodowego jest jego uzasadnienie. Należy w nim opisać to, jak wyglądają obecnie relacje pomiędzy małżonkami oraz rzeczowo określić, na czym polega w ich przypadku trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Cały pozew musi być własnoręcznie podpisany i złożony w dwóch identycznych egzemplarzach w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania powoda lub powódki.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu rozwodowego?

Sam pozew nie wystarczy, niezbędne są również dokumenty, takie jak:

skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej,

opłata sądowa w wysokości 600 zł.

Opłatę można uregulować wykonując przelew na rachunek bankowy sądu, lub zakupionymi w kasie sądu znakami opłaty sądowej. W przypadku, gdy małżeństwo posada małoletnie dzieci, konieczny są również skrócony odpis aktu urodzenia dziecka wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej. Ponadto do pozwu można również dołączyć porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Istnieje również możliwość zwolnienia z opłaty sądowej. W tym celu należy złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty, w którym zawarte będzie oświadczenie o dochodach składającego pozew i jego o stanie majątkowym.

Shares: