BiznesFirma

Rejestracja spółki jawnej

Obsługa prawna firm w Warszawie to także rejestracja oraz bieżące wsparcie w prowadzeniu spółki jawnej. Obecnie istnieje możliwość zarejestrowania spółki jawnej, podobnie jak innych spółek także w drodze wzorca internetowego. W niniejszym artykule przybliżymy sposoby rejestracji spółki jawnej oraz ją pokrótce scharakteryzujemy.

Czym się charakteryzuje spółka jawna?

Decydując się na założenie spółki warto w pierwszej kolejności zwrócić się do kancelarii prawnej zapewniającej obsługę prawną firm, która pomoże w dokonaniu wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jawna jest spółką osobową posiadającą zdolność prawną i sądową. Co jednak ważne, nie posiada ona osobowości prawnej, a zatem jest ściśle związana ze swoimi wspólnikami, którzy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Rejestracja spółki jawnej dokonywana jest oczywiście w celu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jakie wymogi stawiane są założycielom spółki jawnej?

Założycielem spółki jawnej może być inna spółka prawa handlowego, jak również osoba fizyczna. Co ważne, pamiętać należy, że założycielem spółki jawnej nigdy nie będzie spółka cywilna, która nie posiada osobowości prawnej.

Co powinna zawierać umowa?

W ramach obsługi prawnej firm kancelaria prawna z Warszawy w pierwszej kolejności sporządza umowę spółki jawnej, która powinna być zgodna z wymogami prawa i jednocześnie zgodna z wolą jej założycieli. Umowa ta co do zasady zawierana jest w formie pisemnej. Powinna ona zawierać takie elementy jak m. in.: nazwa, siedziba, przedmiot działalności oraz okres, na jaki została zawarta.

Czym charakteryzuje się zwykły sposób rejestracji spółki jawnej?

Rejestracja spółki jawnej jest niczym innym jak tylko zgłoszeniem jej założenia we właściwym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy. W zgłoszeniu podawane są m.in. następujące informacje: firma, siedziba, sposób reprezentacji, jak również dane wspólników oraz osób reprezentujących spółkę.

Czym charakteryzuje się uproszczony sposób rejestracji spółki jawnej?

Obsługa prawna firm może obejmować również zarejestrowanie spółki jawnej w trybie uproszczonym, tj. w trybie S24. Cały proces rejestracji spółki, od momentu zawarcia umowy spółki aż do jej zgłoszenia do sądu rejestrowego odbywa się za pomocą formularza internetowego.

Jaki skutek wywołuje wpis spółki jawnej do Rejestru Przedsiębiorców?

Należy również wyjaśnić, iż momentem powstania spółki jawnej jest chwila jej wpisu do rejestru. Przed tym dniem, pomimo zawarcia umowy spółki nie możemy mówić o istnieniu spółki jawnej.

Podsumowanie

Tytułem podsumowania warto wskazać, iż obecnie istnieje możliwość zarejestrowania spółki jawnej w sposób zwykły, jak również w sposób uproszczony w trybie S24. Wybór pomiędzy tymi trybami często warto uzgodnić z profesjonalistami, którzy na co dzień zajmują się obsługą prawną firm.

Shares: